website builder


นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินและหรือคืนสินค้าแก่ลูกค้าในทุกกรณี เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

1.การขอเปลี่ยนสินค้า

• เมื่อลูกค้านำสินค้าออกจากตู้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบการใช้งาน หากไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 1 ชั่วโมง ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทและเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ได้ที่จุดบริการ
• การแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าแก่บริษัท ได้ 2 ช่องทาง คือ
Call Center 24 ชั่วโมง ของทางบริษัท สามารถปรึกษาขอความช่วยเหลือ หรือยื่นความประสงค์ได้ภายในระยะ 1 ชั่วโมง
ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของบริษัท โดยจะมีรายการสำหรับให้ลูกค้าแจ้งปัญหา หรือขอความช่วยเหลือ หรือยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายในระยะ 1 ชั่วโมง
• การพิจารณาให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฝ่ายเดียวและให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุดเด็ดขาด

2.การคืนสินค้า

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใช้งาน ลูกค้าจะต้องนำสินค้ากลับมาคืนที่จุดบริการ จุดบริการจะรับสินค้าคืนและมีระบบตรวจสอบสภาพของสินค้าที่ส่งมอบคืน หากพบว่าสินค้ามีความชำรุด บกพร่อง เสียหาย อันมิได้เกิดจากตัวสินค้าขณะรับมอบจากจุดบริการหรือการใช้งานตามปกติ ระบบจะปรากฏข้อมูลในระบบของลูกค้าว่าสินค้าที่คืนมีปัญหาและให้ลูกค้ารอการติดต่อกลับจากบริษัท เพื่อชำระค่าเสียหายเพิ่มเติมหรือดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้

3.การคืนเงิน

บริษัทจะคืนเงินให้แก่ลูกค้าเฉพาะกรณีสินค้าที่ลูกค้าได้ขอเปลี่ยนชำรุดเสียหายและยังไม่สามารถใช้งานได้ โดยลูกค้าสามารถผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของบริษัท โดยแนบรูปถ่ายรวมถึงแจ้งพนักงานของบริษัท เพื่อแจ้งความประสงค์ว่าไม่สามารถใช้งานสินค้าได้และประสงค์ขอเงินคืน เมื่อบริษัทได้รับแจ้งความประสงค์แล้ว บริษัทจะพิจารณาข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ เมื่อเห็นสมควรบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 15-30 วันทำการ ผ่านช่องทาง payment gateway เช่น visa master card thaiQR และอื่นๆ แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

4.การรับประกัน

สินค้าของบริษัทมีเงื่อนไขการรับประกันให้แก่ลูกค้าทั่วโลกตามเงื่อนไขที่ระบุนี้ โปรดศึกษาเพิ่มเติม ลิงก์นี้

5.การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าตามความเหมาะสมแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.........................................................................................................................................................


Product Refund and Return Policy

The company reserves the right to not refund and / or return products to customers in all cases unless specified in this refund and return policy.
1. Request to exchange products
• When the customer takes the product out of the cabinet, customers are able to check the usage. If such product cannot be used within 1 hour, the customer can notify the company and change the new product at the service point.
• There are 2 channels for requesting to change the order.
The customer can contact 24- hour call center of the Company for requesting any help or submit a request for the period of 1 hour.
Through the application of the company, there will be a list for customers to report problems, ask for help or request the change for the product within 1 hour.
• The Company has its sole discretion and its decision shall be deemed as a final decision.

2. Return of products
When the usage period has expired, the customer must return the item at the service center, the service center will accept the return and have a system to check the condition of the returned product. If the product is found to be defective, damaged, which is not caused by the product at the time of delivery from the service point or normal use, the system will display information in the customer's system that the returned product has a problem and requires the customer to wait for a call back from the company in order to pay more damages or to comply with the conditions specified by the company.

3. Refund
The company will refund the customer only if the product that the customer has requested to replace is damaged and still cannot be used. The customer can inform via the company’s application by attaching photos and informing to the company’s staff in order to notify such unusable product and to request a refund. Once the company has received the request, the company will consider the facts together with the supporting evidence. When deemed appropriate, the company will process refunds to customers within 15-30 working days via payment gateway such as visa master card or Thai QR and other payment gateway whichever is appropriate.

4. Warranty
The products of the Company are subject to the terms of guarantee for customers around the world according to these specified conditions. Please learn more about this link.

5. Changing conditions
The company reserves the right in changing conditions of refund and product return policies as appropriate, without any advance notice.